Category Archives: Trần Triều Hiển Thánh

Trần Triều Hiển Thánh là loại hình Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là một dòng tín ngưỡng của người Việt, hình thành thông qua việc thần thánh hóa vị đại tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng các bề tôi và gia quyến, những người đã có công lớn phò tá ngài diệt giặc.