Tứ Vị Vương Tử Trần Triều là ai ?

Trong hệ thống các vị thánh Trần Triều, Tứ Vị Vương Tử là các Đức Ông đứng hàng đầu dưới trướng của Đức Thánh Trần. Các ngài được con nhang đệ tử rất mực phụng thờ, gọi chung là Tứ Vị Vương Tử. Vậy bốn vị Vương Tử này là những ai ? Đền thờ ở đâu ? Khi ngự đồng các ngài như thế nào ? xin tổng hợp gửi tới bạn đọc một vài thông tin trong bài viết này.

“Tứ thánh tử kiêm toàn văn võ.
Cùng giang tay tam lược lục thao.
Khi ngọc lãng lúc kênh đào.
Lúc giặc giời quyết chém đầu thẳng dong.”
–  Trích văn chầu Tứ Vị Vương Tử

 

tứ vị vương tử

 

Tứ Vị Vương Tử Trần Triều là ai ?

Tứ vị Vương Tử Trần Triều trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần các ngài đều là con trai của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đều là danh tướng lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, bao gồm:

  • Đức Thánh Cả Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn
  • Đức Thánh Phó Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất
  • Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng
  • Đức Thánh Tứ Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện

Nói về Tứ Vị Vương Tử nhà Trần, trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có chép: “Năm 1284, Hưng Vũ Vương Nghiễn, Hưng Hiến Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Trí Vương Hiện, đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của Hưng Đạo Vương để chống quân Nguyên”. Trong trận Vạn Kiếp (năm 1285), Hưng Đạo Vương giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng, đánh bại giặc. Lý Quán đem quân hộ vệ Thoát Hoan chạy về Bắc. Đến châu Tư Minh, Hưng Vũ Vương đuổi kịp, dùng tên tẩm thuốc độc bắn trúng Lý Quán, Quán chết. Quân Nguyên tan vỡ lớn.

Chuyện xưa còn kể lại rằng, An Sinh Vương Trần Liễu trước khi mất để lại lời trăng trối dặn Hưng Đạo Vương hãy cướp lại ngôi vua để trả thù cha, nhưng ông chưa bao giờ coi là phải. Về sau ông đem lời cha dặn khi trước đem hỏi các tướng tâm phúc Yết Kiêu, Dã Tượng và con cả Hưng Vũ Vương, họ đều can ngăn khiến Hưng Đạo Vương rất mát lòng. Đến khi hỏi Trần Quốc Tảng thì được đáp lại rằng: “Thái Tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa cơ dấy vận cũng có được thiên hạ”. Ông nghe vậy tức giận rút gươm kể tội Quốc Tảng: “Kẻ làm phản loạn là do ở đứa con bất hiếu”, toan giết con. Hưng Vũ Vương vội chạy tới van xin cha tha mạng cho Quốc Tảng, ông mới nguôi giận, nói rằng: “Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài lại mới cho Quốc Tảng vào”. Vương ông bắt đày ra chấn thủ Vân Đồn  ở đây, Ngài vẫn một lòng vì dân nước và lập được nhiều công trạng lớn lao.

Tứ Vị Vương Tử đều có bài vị thờ ở chính đền của phụ vương tại Kiếp Bạc (Hải Dương).

Đức Thánh Cả Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn

Ngài là con trai thứ nhất của Hưng Đạo Vương. Tháng 4 năm 1289, sau khi cùng cha chiến thắng quân Nguyên Mông, Ngài được phong là Khai Quốc công. Ngài cưới công chúa Thiên thụy, là phò mã của Trần Thánh Tông. Đền thờ Ngài ở Hạ Long Quảng Ninh ngay bên cạnh núi Bài Thơ. Ngài hoá ngày 24 tháng 4.

>>> Xem thêm chi tiết tại: Đức Thánh Cả là ai, đền thờ ở đâu, văn Đức Thánh Cả

Đức Thánh Phó Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất

Ngài là con thứ hai của Hưng Đạo Vương, còn gọi là đức Thánh phó. Sau khi có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông ngài được vua sắc cho chấn thủ đất Cao Bằng, phong là Hưng Hiến Vương. Đền Đức Thánh Phó ở Cao Bằng, ngài hóa ngày mùng 3 tháng 8.

>>> Xem thêm tại: Đền thờ và bản văn Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

Còn được gọi là Đức Ông Cửa Suốt, Thánh ông Cửa Đông, Đông Hải Hưng Nhượng Vương là con trai thứ 3 của Đức Thánh Trần, khi xét công ông được làm Tiết độ sứ. Con gái ông gả cho Trần Anh Tông tức là Thuận Thánh Hoàng hậu.

Trong một lần hỏi ý kiến về di ngôn của An Sinh vương Trần Liễu, đức Vương ông (Hưng Đạo Vương) đã hiểu lầm ý của Ngài nên nghĩ là Ngài muốn phản nghịch, Vương ông bắt đày ra chấn thủ Vân Đồn. Vương ông bắt đày ra chấn thủ Vân Đồn. ở đây, Ngài vẫn một lòng vì dân nước và lập được nhiều công trạng lớn lao. Ông mất được dân chúng suy tôn là Đức Đệ Tam Phó Súy Đông Hải Đại Vương Trần Quốc Tảng, là Đức Ông Đệ Tam trong tín ngưỡng Trần Triều. Tương truyền ngày ông thác, trời mưa to gió lớn. Ông thấy phiến đá to bèn ngồi lên, đúng lúc nước dâng cao cuồn cuộn. Ông thác tại đó, sau khi ông mất trời yên bể lặng, trên phiến đá còn chiếc mũ đá. Dân chúng được ông báo mộng, đem mũ đá về lập đền thờ.

Ngày lễ của Ngài là mùng 3 tháng 2 năm Hưng Long thứ 21 (1313). Năm 1314, ông được truy tặng Thái úy. Ngày nay đền thờ Ngài là đền Cửa Ông – Quảng Ninh.

>>> Xem chi tiết: Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

đức thánh phó hưng hiến đại vương

 

Đức Ông Đệ Tứ Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện

Ngài là con trai út của Đức Thánh Trần, trong tín ngưỡng thờ Trần Triều, ngài ít giáng ngự, nhưng khi giáng thì mặc áo đỏ và đi cờ kiếm. Lịch sử cũng dành ít giấy mực về Ngài, chỉ biết tới qua một số sự kiện như:

Năm 1288, quân Nguyên lại sang xâm lược lần nữa, nhưng nhanh chóng thua chạy sau thất bại ở Bạch Đằng. Triều đình ban chiếu cho tướng lĩnh các nơi để quân Nguyên về nước, nhưng Hưng Trí vương vẫn cho quân đón đánh.

Năm 1289, triều định định công đánh giặc. Hưng Trí vương vì không tuân theo chiếu lệnh, nên dù có công mà không được thăng trật.

Ngày lễ của Ngài mùng 7 tháng 5.

>>> Xem chi tiết: Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

Đức Ông Đệ Tứ - Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

 

Hầu giá Tứ Vị Vương Tử

Các vị Vương Tử khi loan giá ngự đồng đều mặc áo đỏ, xiên lình hai bên má, cắm hai quả cau non trong mồm, vắt chéo lình lên trên cài vào khăn vấn đầu; múa cờ kiếm, lấy dấu mặn làm bùa sát quỷ trừ tà.

Riêng Đức Ông Đệ Tam hay ngự đồng nhất, khi về đồng còn lên đai thượng (buộc lụa đỏ thắt cổ) để ra uy sát quỷ trừ tà, lấy dấu mặn với quỷ dữ

Bản văn Tứ vị Vương Tử Trần Triều

Bản văn này nói về tứ vị Vương Tử được các cung văn sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần.

Vẻ phượng tốt vũ mao cũng tốt.

Tinh lân nhân sừng sót cũng nhân.

Xưa nay con thánh cháu thần.

Khuôn giời lại đúc thành thần như in.

Thưở chầu thế gây nên ban thạch.

Trong tôn thần nhiều bậc anh hiền.

Thái sư khổn ngoại cầm quyền.

Việt mao chống với giặc nguyên mấy lần.

Việc nhà nước muôn phần gian đại.

Nghĩa chí thân đành phải ra tay.

Hoàng thiên chứng dạ thảo ngay.

Lại sinh thánh tử để thay việc người.

Đức hưng vũ ấy chân nguyên tử.

Thứ tử hưng trí đức hưng hiếu vương.

Thứ ba đức hoàng nhượng vương.

Thứ tư hưng trí đống lương hùng tài.

Tứ thánh tử kiêm toàn văn võ.

Cùng giang tay tam lược lục thao.

Khi ngọc lãng lúc kênh đào.

Lúc giặc giời quyết chém đầu thẳng dong.

Con quan tướng nối dòng quan tướng.

Chữ tướng môn hữu tướng xưa nay.

Khuôn nhà luyện tập những ngày.

Cửu cung bát quái trong tay đã dùng.

So vào bậc đồ long không kém.

Có như ai hóc hiểm không nên.

Trông vời thế cục chưa êm.

Đã ngày mài sắt lại đêm dũa đồng.

Nghĩ mình cũng là dòng đế trụ.

Nặng đôi vai quân phụ ái ân.

Sao cho quét sạch hồ trần.

Đền ân sơn hải vài phần chút nao.

Sá chi lũ xôn xao ong kiến.

Để nhọc người dã chiến suy trù.

Dấn mình trong áng chinh tru.

Thư sinh mà vượt thiên phu mới kỳ.

Khi vâng lệnh chuy tùy thánh giá.

Khi đón đường đánh phá nguyên binh.

Khi ngày phục nỏ rừng xanh.

Khi đêm ám tiến tiều bình thoát hoan.

Khi chém tướng xông ngang trên trận.

Khi chầu chu trèo sán tràng giang.

Đã khi thu phục an bang.

Lại khi đánh cướp thuyền lương vân đồn.

Ấy là bậc hoành tôn vương tử.

Mà cũng liều xuất tử nhập sinh.

Cho nên mãnh tướng hùng binh.

Ai ai cũng nức lòng thành cần vương.

Thơ ai vịnh “giang sơn hoành sáo”.

Cờ ai đề chữ “báo quốc ân”.

Hai bên văn võ tướng quân.

Cũng đều nhất đức nhất tâm khác gì.

Kìa những đứa ngoại di tàn bạo.

Trông ngọn cờ phải xéo cho mau.

Lưỡi gươm phát sạch lầu lầu.

Tản nùng y cự một màu thanh thanh.

Thượng tướng vịnh thái bình trí lực.

Thượng hoàng khen nhờ sức tôn thân.

Ơn phụ tử nghĩa quân thần

Gặp khi loạn lạc trung thần tỏ ra.

Vi tử thế mới là xưng chức.

Sắc phong vương sau trước vinh hoa.

Quốc ân về cả một nhà.

Linh thông một cõi lệ hoa bốn cành.

Chuyện hoàng việt sử xanh còn đó.

Sông bạch đằng nước đỏ bấy lâu

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *