Khao quân Trần Triều

Văn khao quân Trần Triều sưu tầm:

Hoa nở cây còn mùa xuân …hoa nở cây còn
Đánh đông dẹp bắc vẫn còn như xưa
Trên thiên đình Ngọc Hoàng có chỉ
Lệnh truyền quan giáng xuống trần gian
Tay cầm thánh kiếm vua ban

Thánh kiếm vua ban Tay cầm thánh kiếm vua ban
Tay cầm chiếu chỉ xuống hàng yêu ma
Sinh thời dòng dõi hoàng gia

Dòng dõi hoàng gia sinh thời dòng dõi hoàng gia
Tài văn thao võ ai là xứng danh Năm thiệu bảo tháng 12

Năm thiệu bảo tháng 12 giặc kia phương bắc tràn sang nước nhà
Đức ông trấn thủ cao bằng

Trấn thủ cao Bằng đức ông trấn thủ cao bằng
Cưỡi con hoàng mã ầm ầm kéo binh Hai mươi vạn quân Bàng Hà

Vạn quân Bang Hà Hai mươi vạn quân Bàng Hà
Trà hương long nhãn Kéo về cứu nguy lệnh truyền quân bộ tòng tùy

Quân bộ tòng tùy lệnh truyền quân bộ tòng tùy
Núi non mai phục chờ thì giặc sang
Phán sang quân thủy đôi hàng

Quân thủy đôi hàng phán sang quân thủy đôi hàng
Biển đông dậy sóng trường giang đổi mầu
Kỵ binh huấn luyện tiên nhau

Huấn luyện tiên nhau Kỵ binh huấn luyện tiên nhau
Tượng binh bố trận địa đầu nam bang
Phạm Nhan khiếp đảm quy hàng

Khiếp đảm quy hàng, Phạm Nhan khiếp đảm quy hàng
Nguyên Mông kinh hãi không còn một tên
Ngày hôm nay con thời vọng bái thỉnh đức ông lai giáng miền trung
Sắc phong thái úy trung hưng

Thái úy trung hưng Sắc phong thái úy trung hưng
Đem quân trấn giữ cửa đông nước nhà năm phương binh mã truyền ra

Binh mã truyền ra năm phương binh mã truyền ra.
Đức ông giáng lệnh xông pha chiến trường
Quân ức vạn hàng ngàn dũng mạnh ra năm phương phục mệnh thiên đình
Tả kỳ hữu kiếm uy linh

Hữu kiếm uy linh Tả kỳ hữu kiếm uy linh
Thu tà tróc quỷ nức  danh sơn hà,
Tướng địa lô đóng ra đông hướng ngọn cờ xanh bé tựa cơ tinh
Giáo trường bố sắc đầy đanh

Bố sắc đầy đanh Giáo trường bố sắc đầy doanh bắt loài quỷ tộc đêm thanh hiện hình
Tướng Yết kiêu binh hành cờ trắng cõi tây giao trọng tấn khôn danh
Những loài cốt khí hôi tanh

Cốt khí hôi tanh Những loài cốt khí hôi tanh, lệnh truyền bộ ngũ tan tành như tro
Tướng chế nghĩa phất ra cờ đỏ, mặt kim phương trấn bộ hỏa công
Thạch tinh bắt được Thiệu hồng

Bắt được Thiệu hồng Thạch tinh bắt được Thiệu hồng,
Đâu là chẳng khiếp uy phong khác thường
Tướng Khắc Trung đóng sang bắc trại trừ những loại hại hải trung linh
Gươm trường súng lớn tề trinh

Súng lớn tề trinh Gươm trường súng lớn tề trinh
Huyên kỳ kéo đến yêu tinh thất thần
Tướng Trần trụ trung tâm điều độ chiếc cờ vàng thẳng trở nghiêm minh
Khi mà tịch ấn đem binh

Tịch ấn đem binh khi mà tịch ấn đem binh
Yy như lẫm liệt Trấn tinh xa gần
Lúc hội đồng binh trần năm đạo trừ gian tà hung bạo xưa nay
Thổ tinh thổ quỷ đã đầy

Thổ quỷ đã đầy thổ tinh thổ quỷ đã đầy,
Phạm Nhan nghịch đảng
Tà tay phu trừ, Bá Linh động Giang Phu đem Mã Nhi giao dịch phong đô,
Trúng tà phải lánh sơn su

Phải lánh sơn su Trúng tà phải lánh sơn su,
Thủy tề sóng lặng Hoa phù ngày xuân
Năm quan tướng vì dân trừ hại, lại thỉnh mời lực sĩ tinh binh

Lực sĩ tinh binh lại mời lực sĩ tinh binh
Về đây thụ hưởng lòng thành chứng minh
Bộ binh tiến đến ầm ầm

Tiến đến ầm ầm bộ binh tiến đến ầm ầm
Tả tiền hữu hậu hợp trăm trận đồ
Cung tiến mã đoàn phủ vây

Mã đoàn phủ vây Cung tiến mã đoàn phủ vây
Binh nặng binh nhẹ chất đầy  dũ uynh
Thỉnh mời  các lỉnh thủy quân

Các lính thủy quân thỉnh mời  các lỉnh thủy quân
Bạch Đằng trấn thủ thiên thu lưu truyền
Thần thông hợp lực địa hình

Hợp lực địa hình Thần thông hợp lực địa hình
Cọc gỗ đinh bẩy đóng thuyền nguyên mông lại mời tướng sỹ kỵ binh

Tướng sỹ kỵ binh lại mời tướng sỹ kỵ binh
Nỏ cung cưỡi ngựa khoét công phá thành huấn luyện quân lính đêm ngày

Quân lính đêm ngày huấn luyện quân lính đêm ngày
Bàng mông xưa ấy sao tày sánh ngang, lại mời vạn vạn kỵ binh

Vạn vạn kỵ binh lại mời vạn vạn kỵ binh
Xé tan quân giặc triều đình phong danh, thỉnh mời binh sĩ công thành

Binh sĩ công thành thỉnh mời binh sĩ công thành
Điệu hồi pháo máy đá trấn thành cửa ông, thỉnh mời tướng giáng đàn trung

Tướng giáng đàn trung thỉnh mời tướng giáng đàn trung
Tôi cùng quan tướng mấy đông chẳng đời

Con kính lạy đức ông đông hải
Giáng binh quang  cùng các tướng tài đang thời giá ngự bồng lai.

Giá ngự bồng lai đang thời giá ngự bồng lai
Thỉnh về cho tới điện đài vua cha
Giáng vẻ việt đông thủy chí tâm, nơi khí linh kim cổ trăng soi
Binh đao bao trận hùng oai.

Bao trận hùng oai  binh đao bao trận hùng oai
Nơi dòng máu chảy thành đông cao phủ,
Có những khi nghe lòng đau cắt bởi non sông nhiều lần tai ương
Giặc kia tìm kiếm trăm đường.

Tìm kiếm trăm đường giặc kia tìm kiếm trăm đường
Để tính thôn lại an nam một lần
Con cũng xin tấm lòng sáng tỏ
Nguyện đức ông giáng hạ trần chung cứu dân hạn ách tai ương.

Hạn ách tai ương cứu dân hạn ách tai ương,
Cứu dân thoát khỏi vạn tường cứu nguy
Họ Trần thiết lập đàn uy.

Thiết lập đàn uy họ Trần con thiết lập đàn uy
Ngài về chứng lễ đàn điền cứu dân chứng rằng tháng giáng lưu ân
Đại vương lưu quốc thiên xuân thọ trường.

>> Xem thêm: Tiến mã lục bộ nhà Trần

>> Xem thêm: Đức Thánh Trần

 

(Sưu tầm).

Khao Quân Trân Triều

Văn khao Quân Trần Triều

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *