Người có căn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc Lệ nổi tiếng anh linh giúp dân giúp nước trên miền Hữu Lũng Lạng Sơn. Sau đây là một số đặc điểm nhận biết người có căn Chầu Bé Bắc Lệ. “Kim chi ngọc diệp rành rành Chầu bé Bắc Lệ giáng sanh hạ trần”     Sơ lược về Chầu Bé … Đọc tiếp Người có căn Chầu Bé Bắc Lệ