Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng hay gọi tắt là văn khấn Tứ phủ là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và nắm đầy đủ các nội dung cơ bản và ý nghĩa bài văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

Văn khấn Tứ phủ Công Đồng là gì ?

Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng hay gọi tắt là văn khấn Tứ phủ là một khái niệm trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và nắm đầy đủ các nội dung cơ bản và ý nghĩa bài văn khấn Tứ Phủ Công Đồng khi đi lễ tại các thần điện. Sau đây, người viết xin gửi tới bạn đọc một số bài khấn bài văn khấn Tứ phủ Công Đồng ngắn gọn, đầy đủ thường được sử dụng khi đi lễ để các bạn tham khảo.

Văn khấn tứ phủ công đồng

Tứ phủ Công Đồng trong Tín ngưỡng Thờ Mẫu

Bản văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

Bản văn khấn Tứ phủ Công Đồng ngắn gọn dành cho con nhang, đệ tử không thường xuyên đi lễ

“Con nam mô a di đà phật,
Con nam mô A di đà phật,
Con nam mô A di đà phật,
Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy: ………..( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)
Đệ tử con tên là:…………. năm nay ….tuổi.
Ngụ tại:……………………………
Hôm nay chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các ngài.
Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ……
Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con.
Chúng con xin đa tạ …( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.
Nam mô A di dà phật
Nam mô A di dà phật
Nam mô A di dà phật.”

Bài văn khấn Tứ Phủ Công Đồng dành cho các đồng thầy

Con nam mô A di dà Phật
Con nam mô A di dà Phật
Con nam mô A di dà Phật
Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.
Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.
Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên
Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.
Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu
Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên
Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai
Con Lạy Hội Đồng các Quan
Con Lạy Tam Phủ Công Đồng,Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.
Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân
Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
Con Lạy văn võ bá quan quân thần Trần triều
Con lạy Tam Tòa chúa bói
Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường
Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Tiên Chúa Thác Bờ
Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà
Con lạy Ngũ Vị Vương Quan
Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên
Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát
Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ
Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai
Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.
Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Tiên La
Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
Chầu Cửu Sòng Sơn
Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé
Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ
Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng
Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng
Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô
Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm
Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.
Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền.

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng
Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…… năm nay ……tuổi.

Ngụ tại:………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.
Hôm nay nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a di dà Phật!
Nam mô a di dà Phật!
Nam mô a di dà Phật!

Cách sắm lễ cúng Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng.

Tùy theo điều kiện của gia chủ mà sắm lễ dâng cúng Tứ phủ Công Đồng khác nhau, cái chính là nhất tâm lòng thành của mỗi người. Tuy nhiên về căn bản, để chuẩn bị đầy đủ nhất cho ban lễ cúng Tứ Phủ công đồng, cần chuẩn bị những lễ vật bao gồm lễ chay (hương hoa, trà, quả, phẩm oản… và để thờ ban Phật, Bồ Tát (nếu có) và cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu, lễ mặn như gà, lợn, giò, chả. Thêm lễ Sơn Trang là những đồ đặc sản núi rừng, nông sản của Việt Nam như gạo nếp cẩm nấu xôi chè, cua, ốc,ớt, chanh quả. Lễ ban thờ cô, thờ cậu gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược (chú ý nên chọn các đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ nhỏ, những lễ vật này thường sẽ cầu kỳ đẹp và được bao trong những túi nhỏ rất xinh xắn, đẹp mắt). Ngoài ra tùy từng nơi thờ tự có thêm phần Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền nên dâng lễ đồ chay mới có thể tăng phúc phần và những lời cầu nguyện được chứng giám.

Xem thêm Hát văn

Văn Tứ phủ Công Đồng

(Sưu tầm ,bài viết mang tính tham khảo)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *