Văn đức ông Trần triều

Đăng ngày: 08/09/2019

A tiên cảnh bầu giời Bồng Lai tiên cảnh bầu giời
Gió Nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào
Trên Thiên Tào rồng bay năm vẻ, dưới Việt Nam địa thế chung linh
Khâm sai đợi lệnh Thiên Đình

Đợi lệnh Thiên Đình khâm sai đợi lệnh Thiên Đình
Thay quyền Thượng Đế giáng sinh phù trần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Kỷ Mão trung tuần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Mùng mười tháng chạp giờ Dần giáng sinh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Quốc sử Nam Ninh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Tiếng đồn dậy khắp Thiên Đình hà sa rằng nay Đức Thánh người giời
Võ văn thao lược, anh tài ai đương giời sinh Đức Thánh đại vương
Phù đời Trần thị sửa sang trong triều đã nên đức Thuấn nhân Nghiêu

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra
Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài

Quốc sử ký a Việt Nam…Trần thị ới a ới à lịch đế vương kế thế trị bình
Thiên Trường, Tức Mặc địa danh…Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ

Ngoại man di úy uy … cung phục í a ới à trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân, hạ lương thần
Nhất đường ngư thủy ới a long vân tao phùng
Hội niên phong … hà thanh … hải yến í a ới à thời phúc sinh
Xuất hiện Nam phương … tường vân ai đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh ới nam bang giáng trần
Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế í a ới à thác đỉnh sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng ới a đống lương đại tài

Võ thao lược í a hùng oai quán cổ a ới à tằng kinh luân khí độ kiệt nhân
Triều ban bỉ cực hoàng thân … nội san bình chính ngoại cầu đổng binh
Xe loan thánh giá hồi cung
Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy