Văn đức ông Trần triều

Xin giới thiệu tới bạn đọc bản văn Đức Ông Trần Triều sưu tầm

Bản văn Đức Ông Trần Triều số 1

A tiên cảnh bầu giời Bồng Lai tiên cảnh bầu giời
Gió Nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào
Trên Thiên Tào rồng bay năm vẻ, dưới Việt Nam địa thế chung linh
Khâm sai đợi lệnh Thiên Đình

         >>> Xem thêm: Khao quân Trần Triều  >>>  Tiến mã lục bộ nhà Trần

Đợi lệnh Thiên Đình khâm sai đợi lệnh Thiên Đình
Thay quyền Thượng Đế giáng sinh phù trần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Kỷ Mão trung tuần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
Mùng mười tháng chạp giờ Dần giáng sinh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Quốc sử Nam Ninh thấy trong quốc sử Nam Ninh
Tiếng đồn dậy khắp Thiên Đình hà sa rằng nay Đức Thánh người giời
Võ văn thao lược, anh tài ai đương giời sinh Đức Thánh đại vương
Phù đời Trần thị sửa sang trong triều đã nên đức Thuấn nhân Nghiêu

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra
Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài

Quốc sử ký a Việt Nam…Trần thị ới a ới à lịch đế vương kế thế trị bình
Thiên Trường, Tức Mặc địa danh…Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ

Ngoại man di úy uy … cung phục í a ới à trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân, hạ lương thần
Nhất đường ngư thủy ới a long vân tao phùng
Hội niên phong … hà thanh … hải yến í a ới à thời phúc sinh
Xuất hiện Nam phương … tường vân ai đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh ới nam bang giáng trần
Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế í a ới à thác đỉnh sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng ới a đống lương đại tài

Võ thao lược í a hùng oai quán cổ a ới à tằng kinh luân khí độ kiệt nhân
Triều ban bỉ cực hoàng thân … nội san bình chính ngoại cầu đổng binh
Xe loan thánh giá hồi cung.

Bản văn Đức Ông Trần Triều số 1

Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn
Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn,
Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực
Tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn.

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
Lịch đế vương tế thế trị bình
Thiên Trường, Tức Mạc địa danh
Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ.

Ngoại man di úy uy củng phục
Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân hạ lương thần
Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng.

Hội liên phong hà thanh hải yến
Thời phúc sinh xuất hiện nam phương
Tường vân ái đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần.

Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế
Thác định sinh Trần thị tôn vương
Dung nghi tướng mạo đường đường
Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài.

Võ thao lược hùng oai quán cổ
Văn kinh luân khí độ Việt nhân
Triều ban bĩ cực hoàng thân
Nội san bình chính ngoại cầu Đổng binh.

Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí
Phép hành sư Bạch khí chi doanh
Thiên cương thái ất tung hoành
Tứ kì bát chính quán tinh trận đồ.

Tác miếu đường quy mô sáng chế
Lập triều đình cương kỷ hưng long
Uy danh cái thế anh hùng
Bắc nam viết Thánh tây đông xưng Thần.

Bính tuất niên trùng hưng chi nhị
Văn nguyên tào chú đế Đằng giang
Vạn binh hai động ba dương
Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường nam đương.

Bá Linh khất Ngô vương đới tội
Quá nam thành phó hội lập công
Nhất phương nỗ lực khởi phong
Nam quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn.

Phán triều thần thùy năng đăng địch
Cứu lương dân thụ tặc gian nan
Bách quan thụ tấu thiên nhan
Cử Trần tướng, tiểu an tặc đồ.

Anh Tôn hạ long chu bút tứ
Chiếu đặc sai đại cử tiên phong
Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng
Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành.

Thống vạn binh tổng kiêm Tiết Chế
Quản chư quân nghệ chí Đằng giang
Bài sai thủy trận quang mang
Cổ minh lục điểm kỳ đương ngũ hành.

Bá Linh hữu kỳ binh ngữ chí
Thị hùng tài bất úy Vương Sư
Mộc niên Thánh xuất mưu kỳ
Một sai tiềm phục thủy tê xuyên tào.

Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng
Tả quân sai Dã Tượng giáp công
Hữu quân ông Yết Kiêu hùng
Hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy.
Thánh cư trung hoàng kì hiệu phát
Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân.

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Văn Đức Ông Trần triều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *