Quy hoạch phân khu bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di tích lịch sử Phủ Dầy


Quy hoạch phân khu bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di tích lịch sử Phủ Dầy

Đăng ngày: 06/12/2017

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2756/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Nam Định về việc quy hoạch phân khu bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di tích lịch sử Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Sau khi nhận được Công văn số 738/UBND-VP5 ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Nam Định xin ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di tích lịch sử Phủ Dày, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (đồ án), căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động đâu tư xây dựng không có loại hình “quy hoạch phân khu bảo tồn”. Do vậy UBND tỉnh Nam Định cần chỉ đạo các cơ quan liên quan điều chỉnh lại tên đồ án, viết lại nội dung và hình thức theo quy định của một đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

Trong quá trình nghiên cứu chỉnh sửa đồ án cần lưu ý một số nội dung: Làm rõ luận cứ xác định ranh giới, quy mô (498,4ha) lập quy hoạch; sự phù hợp của đồ án với các quy hoạch đã được phê duyệt, các quy hoạch có cấp độ cao hơn; cần xác định rõ tính chất, loại quy hoạch (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù).

Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến chính thức sau khi UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉnh sửa nội dung đồ án nêu trên theo đúng quy định.

Linh Nguyễn-Báo baoxaydung.com.vn.


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Về Phủ Chính Tiên Hương tìm bình an nơi cửa Mẫu
Đăng ngày: 13/10/2020

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy