Lễ hội Phủ Dầy

Sơ đồ Phủ Dầy

April 24, 2021 0

Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy với hơn 20 di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của (…)

Phật pháp

Tín ngưỡng thờ Mẫu

Chầu Lục Cung Nương

May 11, 2021 0

Chầu Lục Cung Nương là ai ? Chầu Lục Cung Nương là vị Thánh chầu thứ sáu trong hàng Tứ phủ thánh chầu, tương truyền (…)

Hành động quốc gia bảo vệ và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu

1. Nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa Di sản.

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.

2. Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản.

Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.

3. Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp cho di sản.

Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, có chính sách khen thưởng và phong tặng danh hiệu… cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp.

4. Quản lý nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp.

Thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, loại bỏ, ngăn ngừa những hủ tục và các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi.

5. Phối hợp truyền thông và quảng bá di sản.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức giới thiệu, quảng bá cho di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dưới nhiều hình thức…

Giới thiệu

Lễ hội Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định là một trong năm lễ hội quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức hàng năm vào tháng 3 Âm lịch để thành kính, tưởng nhớ và suy tôn Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Thần chủ của Tín ngưỡng thờ Mẫu và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Video về Phủ Dầy