Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu

Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu. Đệ tử con nguyện cầu quốc thái dân an, gia đạo hưng long, cung chúc Thánh Mẫu thánh thọ vô cương, thánh cung vạn tuế

Ngày lành mở tiệc ung dung
Thỉnh chư tiến Thánh công đồng đàn duyên
Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
Đệ nhị Công chúa tự nhiên ngự về
An Thái thôn quê đất Phủ Dầy
Nghĩa Hưng, Thiên Bản họ Lê cải Trần
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xưởng tuỳ
Thiên đình định nhật chí kỳ
Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai
Dấu thiêng gương lược tính trời
Rẽ mây phút lại xuống chơi cõi trần.
Kíp với Quỳnh, Quế theo chân
Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phương
Danh thơm nức đến đế vương
Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.
Thực tài Thánh mẫu quá ưa
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền
Thỉnh mời Thủy tinh chúa tiên
Long vương thần nữ ngự đền thủy cung
Kính Xuyên sớm kết loan phòng
Thảo Mai tiểu thiếp động lòng gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn sơn lâm một mình.
Lòng trời thương kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể đông.
Kim thoa tay gõ ngô đồng
Tự nhiên nối trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu du
Kính Xuyên nỗi ở cơ cấu
Lệnh truyền thái tử Long hầu Xích lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất duyên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội, đem đày Thảo Mai
Mẫu tử cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay phù hộ sang giàu hữu du
Trông an đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi dáng đền
Thỉnh mời Sơn lâm chúa tiên
Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
Hình dung nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
Biết đâu là thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân
Thiên đình định nhật tới tuần
Lên tấu thượng đế dưới dân phụng thờ
Ngọc hoàng chỉ phán bấy giờ
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
Sơn lâm là chốn dấu thiêng
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
Địa linh bèn lập đền thờ
Tả long hũu thổ địa đồ giang sơn
Thú tinh lưu thủy trấn quan
Cầu phong vạn lý sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu đem về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
Tháng hai mở tiệc đánh cờ
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài
Quan dân thường khách vãng lai
Khấn đầu vọng bái dám sai tơ hào
Tiểu tôi tiến bản văn chầu
Nguyện xin tiền thánh lầu lầu nhặt khoan.
Trải Tràng An Mẫu về thú cũ
Đệ tử tôi kích cổ tam thông
Mẫu về giáng hạ điện trung
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường.

>>> Các ngày khánh tiệc khác trong Tứ phủ công đồng

Bình luận