Chầu Mười Đồng Mỏ

“Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều Nước non gặp vận hiểm nghèo Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha…” Chầu Mười Đồng Mỏ là ai ? Chầu Mười Đồng Mỏ là vị thánh chầu thứ mười trong hàng Tứ phủ Thánh chầu, đứng sau Chầu Chín … Đọc tiếp Chầu Mười Đồng Mỏ