Các tuổi đội bát nhang

Trước khi thực hiện nghi lễ Tôn nhang bản mệnh, các tín chủ cần xem lại tuổi đội bát nhang của mình là gì để lên cốt. Trong bài viết này xin cung cấp tới bạn đọc thông tin về các tuổi đội bát nhang và các thánh bản mệnh tương ứng để các thanh đồng đạo quan, con nhang đệ tử xa gần tiện tra soát. Thông tin được trích lục từ cuốn Văn chầu, Tân dân thư quán, Hà Nội 1929.

 

các tuổi đội bát nhang

 

Tuổi đội bát nhang là gì ?

Thông thường, trong bát nhang bản mệnh có 3 loại cốt, một cốt hiệu Tam giới Thiên chúa, Tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế, tuy nhiên cũng có đền phủ không tôn cốt hiệu này, tiếp đến là một cốt hiệu của vị chính cai bản mệnh và cuối cùng là một cốt hiệu chư vị cai bản mệnh của tuổi chín chủ theo bảng tra lục thập hoa giáp dưới đây.

Lục thập hoa giáp là sự kết hợp của sáu chu kỳ hàng can với năm chu kỳ hàng chi thành hệ sáu mươi. Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. Có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quí) nên gọi là lục thập hoa giáp.

>>> Xem thêm: Nghi lễ tôn nhang bản mệnh (đội bát nhang)

 

Nghi lễ tôn nhang bản mệnh (đội bát nhang)

 

Từ bảng lục thập hoa giáp thì theo năm sinh của tín chủ mà ra được các thánh bản mệnh của mình. Tín chủ lưu ý, trước khi tôn nhang, các tín chủ có thể ghi chép lại các tên hiệu Thánh cai bản mệnh này để biết, có lúc kêu cầu khấn đảo.

 

Chi tiết các tuổi đội bát nhang

STT Năm Tuổi Thánh Bản Mệnh
1 Giáp Tý Huyền Trung Từ Bi Diệu Minh Công chúa
Thủ Mạnh
Thiên Đế Cửu Thiên Huyền Nữ Thủy Tinh Công chúa
2 Ất Sửu Minh Tường Thủy Tinh Quỳnh Hoa Công chúa
Thủ Mạnh
Cửu Trùng Công Chúa
Quế Hoa Công Chúa
3 Bính Dần Vũ Uy Liên Hoa Công Chúa
Cửu Thiên Huyền Nữ Mai Hoa Công Chúa
4 Đinh Mão Vũ Hậu Tử Hoa Công Chúa
Thiên Đế
Liễu Hạnh Công Chúa
Quế Hoa Công Chúa
5 Mậu Thìn Văn Đán Đồng Nữ Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
6 Kỷ Tỵ Độc Tôn Côn Lôn Công Chúa
Quận Hoa Công Chúa
Quế Hoa Công Chúa
7 Canh Ngọ Uy Liệt Thiên Đô Tây Hoa Công Chúa
Đế Thích
Cửu Trùng Bán Thiên Công Chúa
Cửu Thiên Công Chúa
8 Tân Mùi Thang Hậu Kim Hoa Cảnh Công Chúa
Bán Thiên Công Chúa
Quận Hoa Công Chúa
9 Nhâm Thân Văn Âm Tinh Bài Mộc Hoa Công Chúa
Đế Thích
Bán Thiên Công Chúa
10 Quý Dậu Tử Vi Thượng Bộ Tây Hoa Công Chúa
Thiên Đế
Liễu Hạnh Công Chúa
Cửu Thiên Huyền Nữ
11 Giáp Tuất Thánh Minh Mẫu Ni Bảo Lộc Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
12 Ất Hợi Thánh Từ Bảo Dung Liễu Hoa Công Chúa
Đế Thích
Đệ Tam Hoàng Tử
Thủy Cung Công Chúa
13 Bính Tý Vũ Xương Bạch Long Diệu Nghiêm Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
14 Đinh Sửu Thánh Đà Minh Quân Diệu Hoa Công Chúa
Đế Thích
Cửu Thiên Huyền Nữ
Đệ Tam Hoàng Tử
15 Mậu Dần Thái Hiệu Yển Đĩnh Dương Hoa Công Chúa
Đệ Nhị Hoàng Tử
Bạch Hổ
16 Kỷ Mão Lợi Minh Thiếu Hoa Khai Tư Công Chúa
Đế Thích
Liễu Hạnh Công Chúa
Thủy Tinh Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
17 Canh Thìn Thánh Nghiêm Thủy Bảo Long Nữ Công Chúa
Thủy Phủ Ngũ Vị Vương Quan
18 Tân Tỵ Diệu Châu Suối Hoa Công Chúa
Đệ Tam Hoàng Tử
Cửu Thiên Huyền Nữ
19 Nhâm Ngọ Hoàng Ân Miên Hoa Công Chúa
Tứ Vị Hồng Nương
Hắc Hổ
20 Quý Mùi Diệu Minh Tuyên Xuân Huyền Hoa Công Chúa
Đệ Ngũ Thủy Quan
21 Giáp Thân Bạch Hoa Nữ Dung Quỳnh Hoa Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
Thủy Tinh Công Chúa
22 Ất Dậu Minh Uy Phương Hoa Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
23 Bính Tuất Viên Quang Cảnh Hoa Liên Hoa Công Chúa
Đế Thích
Cửu Thiên Huyền Nữ
24 Đinh Hợi Thiên Quế Bạch Hổ Thái Hậu Công Chúa
Thủy Tinh Công Chúa
Đệ Tam Hoàng Tử
25 Mậu Tý Phương Hiệu Đại Dung Tào Phi Công Chúa
Thiên Đế
Cửu Thiên Huyền Nữ
Cửu Trùng Bán Thiên Công Chúa
26 Kỷ Sửu Vân Hán Quỳnh Hoa Nữ Ý Công Chúa
Thiên Đế
Bán Thiên Công Chúa
27 Canh Dần Khuyên Thiên Tri Cố Hậu Nhan Công Chúa
Hắc Hổ
28 Tân Mão Phương Hoa Lĩnh Bảo Đại Thánh Công Chúa
Đế Thích
Liễu Hạnh Công Chúa
Cửu Trùng Huyền Nữ Công Chúa
29 Nhâm Thìn Thiên An Tiên Nữ Ngọc Thánh Công Chúa
Đế Thích
Liễu Hạnh Công Chúa
Cửu Trùng Huyền Nữ Công Chúa
30 Quý Tỵ Cửu Trùng Tiên Hoa Tề Thánh Công Chúa
Tứ Vị Hồng Nương
32 Giáp Ngọ Yết Minh Thọ Vương Bảo Sinh Công Chúa
Đế Thích
Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
32 Ất Mùi Minh Hoàng Công Uy Công Chúa
Tam Phủ
Thượng Ngàn Công Chúa
Ngũ Vị Vương Quan
33 Bính Thân Kim Dung Công Bảo Liên Hoa Công Chúa
Thủy Tinh Công Chúa
Đệ Nhất Vương Quan
34 Đinh Dậu Ngọc Quế Phi Ái Nguyệt Quỳnh Công Chúa
Tam Phủ
Thượng Ngàn Công Chúa
Ngũ Vị Vương Quan
35 Mậu Tuất Ngọc Minh Tịnh Phương Bạch Phi Công Chúa
Tiên Sư
Thượng Ngàn Công Chúa
36 Kỷ Hợi Bạch Vân Đốn Hoa Minh Chuyển Công Chúa
Đế Thích
Cửu Trùng Công Chúa
Bán Thiên Công Chúa
37 Canh Tý Ngọc Đức Diên Thọ Tiên Hoa Công Chúa
Tam Vị Thánh Mẫu
Tứ Vị Hồng Nương
38 Tân Sửu Tứ Pháp Thánh Thông Trường Sinh Công Chúa
Thượng Thiên Công Chúa
Mai Hoa Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
Đệ Nhị Vương Quan
39 Nhâm Dần Tử Hoa Tây Thi Quang Diệu Công Chúa
Bạch Hoa Công Chúa
Quế Hoa Công Chúa
40 Quý Mão Bạch Hoa Chấp Cúng Lâm Hoa Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
Bán Thiên Công Chúa
Thủy Tiên Công Chúa
41 Giáp Thìn Đỗ Hoa Xuân Dung Phùng Dung Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
Bán Thiên Công Chúa
Địa Hoa Công Chúa
42 Ất Tỵ Phủ Đức Túc Định Khuyên Dương Công Chúa
Ngọc Hoàng Thượng Đế
Cửu Thiên Huyền Nữ
43 Bính Ngọ Quế Hoa Minh Vương Ngọc Nương Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Quận Hoa Công Chúa
44 Đinh Mùi Bạch Vân Trúc Hoa Quỳnh Hoa Công Chúa
Thượng Thiên Công Chúa
Thượng Ngàn Công Chúa
Đệ Nhất Hoàng Tử
Tứ Vị Khâm Sai
45 Mậu Thân Minh Dung Diệu Dần Dược Hoa Công Chúa
Thủy Phủ
Đệ Tam Hoàng Tử
46 Kỷ Dậu Ngọc Tản Từ Bi Diệu Vi Công Chúa
Cửu Thiên Huyền Nữ
Ngọc Hoàng
Bạch Hoa Công Chúa
47 Canh Tuất Tiên Dược Bảo Nữ Ngọc Viên Công Chúa
Tứ Vị Hồng Nương
48 Tân Hợi Hoa Đô Hán Hoàng Vạn Xuân Công Chúa
Tam Phủ
Đệ Tam Hoàng Tử
Bạch Hoa Công Chúa
49 Nhâm Tý Khánh Ninh Ngọc Nữ Quý Thắng Công Chúa
Đế Thích
Cửu Thiên Huyền Nữ
Cửu Trùng Công Chúa
50 Quý Sửu Thu Lợi Thiên Đao Hoa Lạc Công Chúa
Tam Phủ
Thượng Ngàn Công Chúa
51 Giáp Dần Phi Văn Ngọc Bảo Vũ Đình Công Chúa
Đệ Nhị Hoàng Tử
Thượng Ngàn Công Chúa
Hắc Hổ
52 Ất Mão Quảng Đức Thượng Hạng Giao Đài Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
53 Bính Thìn Ngọc Thụy Minh Lăng Ngọc Từ Công Chúa
Cửu Trùng Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Quận Hoa Công Chúa
54 Đinh Tỵ Giao Đài Diệu Minh Diên Thành Công Chúa
Ngọc Hoàng
Cửu Trùng Công Chúa
55 Mậu Ngọ Thái Bạch Thính Minh Công Chúa
Ngọc Hoàng
Cửu Trùng Công Chúa
56 Kỷ Mùi Thái Âm Diệu Nghiêm Thiên Nương Công Chúa
Đế Thích
Cửu Trùng Công Chúa
57 Canh Dần Quang Tín Thông Tư Thiên Uy Công Chúa
Cửu Thiên Huyền Nữ
Bán Thiên Công Chúa
58 Tân Dậu Chiến Thắng Hoan Hỷ Đại Chi Công Chúa
Liễu Hạnh Công Chúa
Quỳnh Hoa Công Chúa
59 Nhâm Tuất Võ Tinh Phi Hoàng Hiển Ứng Công Chúa
Đế Thích
60 Quý Hợi Thái Thường Minh Hoàng Hàn Cung Công Chúa
Ngọc Hoàng

 

các tuổi đội bát nhang

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *